Oudercommissie

De OC bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die school ondersteunen bij extra activiteiten.

Het doel van de OC
Het onderhouden van contacten tussen ouders en school, waarbij het belang van het kind voorop staat.
Dit gebeurt via de reguliere Oudercommissievergaderingen, via informeel contact tussen de voorzitter van de OC en de schooldirectie en tijdens het mede organiseren van activiteiten samen met de leerkrachten. Daarnaast spant de OC zich in om, naast de vaste leden, ook de overige ouders bij de activiteiten van de school te betrekken.

Het ondersteunen en mede organiseren van activiteiten
De OC verleent hulp bij het organiseren van extra activiteiten voor de kinderen, die niet strikt met het lesgeven te maken hebben. De OC ondersteunt de onderwijsgevenden met 'hand- en spandiensten'. Deze hulp bestaat uit het uitvoeren van de activiteiten en het mede bedenken/ organiseren hiervan.

De oudercommissie beschikt over een eigen budget gevormd uit de ouderbijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene jaarvergadering.

Na het vaststellen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt de ouders per brief verzocht het bedrag van de ouderbijdrage over te maken.

De OC vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken. Op de jaarlijkse algemene vergadering legt de OC verantwoording af aan de ouders. De organisatie en verplichtingen van de OC zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

In de oudervereniging (OC) zitten de volgende ouders:

Voorzitter van de OC:

Angelique Vollebregt

Secretaris van de OC    

Vacature

Penningmeester van de OC

Moniek Birkett

Overige leden van de OC

Claudia van Eijk, Lianne Jansen, Esmeralda Martens, Daniëlle van Oord, Céline van Steenpaal-Leutard, Tamara Vonk, Esther van Winden en Amanda Wolvekamp

 

Terug naar: Mijn kind is leerling