De Vreedzame School

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren:

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
 • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht,
 • en de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor bovenstaande doelen.

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

 • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
 • de eigen kracht van kinderen benut wordt
 • leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken
 • handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken:

 1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
 3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
 4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 6. We zijn allemaal anders – diversiteit.

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

 

Terug naar: Ik zoek een basisschool