Huiswerk      

De doelstellingen van huiswerk:
 • kinderen leveren onder eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan het eigen leerproces
 • nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen (info verzamelen, internet, enz…)
 • kinderen leren hun afspraken na te komen
 • kinderen leren plannen
 • kinderen wennen aan de werkwijze in het VO
N.b.   Het team van de Josephschool wil tot en met groep 4 terughoudend omgaan met het geven van huiswerk. Wij zijn van mening dat onze leerlingen onder schooltijd voldoende tot een optimaal leerrendement kunnen komen, tenzij anders is afgesproken met ouders. Na schooltijd moet er tijdens de basisschoolleeftijd voldoende tijd zijn voor spel, sport of andere vrijetijdsactiviteiten.

Inhouden:
Het huiswerk dat meegegeven wordt, bestaat uit maakwerk en leerwerk.
 • In de lagere groepen bestaat huiswerk vaak uit een opdrachtje zoals het meenemen van een plaatje e.d.
 • Groep 4 wordt incidenteel huiswerk meegegeven b.v. het inoefenen van de tafels gegeven.
 • In de groepen 5 t/m 8 wordt het huiswerk langzaamaan uitgebreid. Er wordt afwisselend maak en leerwerk meegegeven.
 • Groep 5 krijgt 1x per week huiswerk mee.
 • Groep 6 krijgt tot aan de voorjaarsvakantie 1 x per week huiswerk mee en na de voorjaarsvakantie 2 x per week.
 • Groep 7 krijgt tot aan de voorjaarsvakantie 2 x per week huiswerk mee en na de voorjaarsvakantie 3 x per week.
 • In groep 8 wordt deze regelmaat opgevoerd tot 4x per week huiswerk en er zijn twee huiswerkweken.
Een aantal leerlingen zal voor een bepaalde periode extra werk mee naar huis krijgen. Hierover is afstemming tussen de leerkracht, leerling en de ouders.
Op de website en het ouderportaal vindt u een schema met het te maken en te leren huiswerk.

Proces:
 • Eén week voor de inleverdatum spreken we het huiswerk met het kind of de groep voor. Met uitzondering van de huiswerkweek.
 • We stellen duidelijk en zichtbaar vast wanneer iets klaar moet zijn.
 • We gaan ervanuit dat de leerlingen het huiswerk op de afgesproken dag bij zich hebben. Bij meerdere keren niet op tijd inleveren of niet bij zich hebben, worden ouders ingelicht.
 • We kijken het meeste werk dezelfde of de volgende dag na en bespreken hoe het gemaakt is.
 • In groep 7 en 8 is het gebruik van een agenda verplicht. Aan het begin van het jaar wordt in deze groepen aandacht besteed aan het plannen van huiswerk en het noteren hiervan in een agenda.
  Wanneer uw kind om een bepaalde reden echt niet in staat is om de opgegeven taak uit te voeren, dan verzoeken wij u om dit van te voren aan de leerkracht kenbaar te maken.
 
Advies/suggestie:
 • Wij adviseren de ouders om een stevige map aan te schaffen waarin het huiswerk meegenomen kan worden.