Samen leren in een vertrouwde omgeving

Samen vanuit de betrokkenheid met elkaar; de leerlingen, de leerkrachten, de
ouders.
Leren is de weg naar zelfstandigheid, weten wat je kunt en nog niet kunt, leren omgaan met elkaar met een goede basis aan kennis en vaardigheden. Leerlingen leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.
In een vertrouwde omgeving waarin aandacht is voor rust, regelmaat en structuur, waarin we elkaar kennen en waar de deuren openstaan voor leerlingen, ouders, team en de directe omgeving.


Onze visie 
 
Samen
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en actieve mensen. Om dit te bereiken wordt er samen gewerkt, zowel met leeftijdsgenoten als met leerlingen van andere klassen. Onze leerlingen leren vanaf de start van hun schoolloopbaan dat er verschillen zijn tussen mensen en dat acceptatie en respect een gewone zaak is. Daarbij willen we dat alle aspecten van de persoonlijkheid, via de aangeboden methode de Vreedzame School voor sociaal emotionele ontwikkeling op evenwichtige wijze, worden ontwikkeld.
Dit alles past bij de Katholieke identiteit van onze school. 
Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen stimuleren we samenwerken als vaardigheid die leerlingen nodig hebben in hun vervolg schoolloopbaan en later in de maatschappij. In het samen leren zorgen we ervoor dat leerlingen met behulp van weektaken en planning zelfstandig werken aan de doelen die zij willen bereiken.

Goede lessen met goede instructie
Om ervoor te zorgen dat het onderwijs gelijke kansen biedt aan leerlingen, is het belangrijk dat de instructie van een les effectief en efficiënt is. Wij kiezen daarbij voor de visie die uitgaat van de directe instructie, waarbij de leerkracht een centrale rol vervult. Hij overziet het leerproces en stelt vast welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn om aan te bieden. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte instructie om de leerstof eigen te maken. Voor de leerlingen die het moeilijk vinden worden de doelen niet direct verlaagd, maar wordt de instructie aangepast. Leerlingen die meer aankunnen kunnen zelfstandig aan het werk in hun eigen tempo nadat zij de klassikale instructie hebben gevolgd. Op deze manier halen alle leerlingen telkens de gestelde doelen. Het leren gebeurt in gezamenlijkheid en is een sociaal proces. Er wordt rekening gehouden met verschillen door verdiepende of juist verlengde instructie te realiseren. Ook kan er pre-teaching worden gegeven, waardoor risicoleerlingen beter beslagen ten ijs komen in de les. Binnen onze school geven naast de leerkrachten ook onderwijsassistenten extra instructie.

Routines rust regelmaat
We zorgen voor een vertrouwde sfeer in en rond de school en wij kennen al onze leerlingen en hun ouders. In onze school word je als leerling gezien en gekend.
 
"Groot genoeg om klein te zijn, klein genoeg om groot te zijn."
 
De leerlingen weten wat zij mogen verwachten van de leerkracht en wat de leerkracht van hen mag verwachten. We maken afspraken met de kinderen over het gedrag wat we graag willen zien. Routines in de school zorgen voor rust en regelmaat, zodat de leerling tot leren kan komen.

Met positieve gedragsregels en het zorgvuldig begeleiden en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen kunnen leren op een plek waar ze zich vertrouwd en fijn voelen.
 
Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie ("anderen waarderen mij en willen met mij omgaan"), aan de behoefte aan autonomie ('ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen') en aan de behoefte aan competentie ('ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen') is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren." (Stevens, 2012)*
Bovenstaande geldt zowel voor onze leerlingen als voor ons team.
 
* Stevens 2012 Prof. dr. Luc Stevens is oprichter van stichting NIVOZ: Het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken,.